Privacystatement werkgevers

MF en persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MF respecteert de privacy van eenieder die haar persoonsgegevens verstrekt en van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft wordt behandeld volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om onze website en de daaraan verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dienen MF en de daaronder vallende bedrijfsonderdelen (verder te noemen MF) in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken.

Als jij ervoor kiest om ons vrijwillig persoonsgegevens te verschaffen, zullen wij deze gegevens gebruiken in overeenstemming met ons privacystatement. Hetzelfde geldt wanneer jij persoonsgegevens op de website achterlaat.

Wie zijn we?
De volgende labels zijn gebruikers van deze privacystatement. Zij zijn de verantwoordelijken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals die per 25 mei 2018 geldt.

MF Uitzendbureau BV 
Kieler Bocht 64 
9723 JB Groningen

MF Select
Kieler Bocht 64 
9723 JB Groningen

MF Payroll 
Kieler Bocht 64 
9723 JB Groningen

MF Uitzendbureau Industrieel BV
Kieler Bocht 64
9723 JB Groningen

MF Uitzendbureau Horeca BV (ook bekend als MF horeca personeelsdiensten)
Kieler Bocht 64
9723 JB Groningen

Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat:
- wij besluiten dat wij zaken met jou willen doen
- jij jouw gegevens invult of achterlaat op onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening
Tevens verzamelen wij de gegevens uit persoonlijke contacten met jou.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens van zakelijke relaties?
Hieronder verstaat MF de contactgegevens van zakelijke relaties voor de uitvoering van de dienstverlening van MF, waaronder mede begrepen bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie van personeel en alles wat daarmee in de ruimste zin van het woord verband mee houdt.

MF verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen eveneens voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en om een zakelijke relatie te onderhouden.

Wat zijn de rechtsgronden voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?
Gelet op artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er de volgende rechtvaardigingsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

  • de verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van of vloeien voort uit jouw overeenkomst van opdracht met MF;
  • de verwerkingen zijn noodzakelijk voor MF om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
MF verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

  • namen
  • contactgegevens
  • emailadressen
  • telefoonnummers
  • functies van contactpersonen

Aan wie geven wij jouw persoonsgegevens door?
MF kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van haar volledige dienstverlening. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere onderdelen van MF, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin MF hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel, rechterlijk vonnis of wettelijke plicht. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. MF heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Tenzij wettelijk anders is voorgeschreven verwijderen wij de persoonsgegevens 2 jaar na het laatst jaar waar wij met jou zaken hebben gedaan.

Wat zijn jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens?
Jij hebt het recht MF te verzoeken inzage te geven in de persoonsgegevens die MF van u verwerkt. Ook kun jij om aanpassing of verwijdering van jouw persoonsgegevens uit het MF-systeem vragen of verzoeken het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken.

Daarnaast heb jij het recht tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken en heb jij het recht om jouw gegevens te laten overdragen door MF.

Als jij van deze rechten gebruik wenst te maken, kun jij een mail sturen naar ictsupport@mf.nl. Jij dient dan zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. MF streeft ernaar om binnen 4 weken op jouw verzoek te reageren. Als wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen krijg jij een bericht waarom wij hieraan niet kunnen voldoen. Ook kunnen wij jou om nadere informatie vragen voordat wij definitief een beslissing nemen op jouw verzoek.

Jij kunt altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen
Heb jij vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door MF, dan kun jij contact opnemen met de vestiging die jou heeft bemiddeld of jij kunt een email sturen naar ictsupport@mf.nl.

Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van een) datalek, dan verzoeken wij jou dit direct te melden aan jouw contactpersoon bij MF of via ictspport@mf.nl.

Wijzigingen
MF kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van MF. Deze versie is opgesteld in december 2019.